Juttatások örökbefogadóknak – 2017

A korábbi cikk aktualizált változata, Angéla írása. Köszönjük a munkáját!

Két alapelv:

 1. Mindig ugyanaz jár, ami egy azonos korú vér szerinti gyerek után járna (kivéve háromévesnél idősebb gyerek után járó örökbefogadói gyermekgondozást segítő ellátás, lásd II.3. pontnál írtak).
 2. A juttatások a gondozásba vétel napjától járnak, azaz amikor hazavitte a szülő a gyereket (és nem az örökbefogadás anyakönyvezésétől, kivéve anyasági támogatás (lásd II.1. pontnál írtak).

baby-444950_1920

I. Biztosítási jogviszonyhoz kötött pénzbeli ellátások

I.1. Csecsemőgondozási díj (CSED)

A Terhességi-gyermekágyi segély (TGYÁS) elnevezése 2015. január 1-től csecsemőgondozási díjra változott.

Mikor? A gondozásba vétel napjától legfeljebb a gyermek születését követő 168. napig jár, kivéve ha a koraszülött gyermeket szülés után koraszülöttek ápolására fenntartott intézetben gondozzák. Ilyen esetben a szülési szabadság igénybe nem vett részét a gyermek megszületését követő egy év elteltéig a gyermeknek az intézetből történt elbocsátása után is igénybe lehet venni.

Kinek? Főszabály szerint az örökbefogadó anyát illeti meg. (Speciális esetben, pl. anya betegsége vagy egyedülálló örökbefogadó apa esetén az apát is megilleti.) A jogosultsághoz szükséges előzetes (két éven belüli) biztosítási idő főszabály szerint 365 nap.

Mennyi? A CSED összege az alapjául szolgáló jövedelem naptári napi átlagának 70 százaléka, havonta utólag folyósítják, személyi jövedelemadót vonnak belőle.

Hol? A foglalkoztatónál kell igényelni, illetve önfoglalkoztatóknak (egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő) a székhely szerint illetékes kormányhivatalnál.

A gyermek részéről szükséges igazolások: TAJ kártya, a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata, örökbefogadási szándékkal történő gondozásba vételről/örökbefogadásról szóló gyámhatósági határozat.

Meddig? Visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra lehet kérelmezni.

Kinek nem? Nem jár a CSED

a szülési szabadságnak arra a tartamára, amelyre a biztosított a teljes keresetét megkapja,

– ha bármilyen jogviszonyban díjazás – kivéve: nevelőszülőség – ellenében munkát végez.

Részletes szabályok:

http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/penzbeli_ellatasok/gyermekvallalas_tamogatasa/csecsemogondozasi_dij

 

I.2. Gyermekgondozási díj (GYED)

Mikor? A gondozásba vétel napjától, ha a csecsemő már betöltötte a 169. napot (ezt megelőzően CSED igényelhető, ez esetben pedig annak lejártától), de legfeljebb a gyermek 2. életévének betöltéséig (ikergyermekek esetében további egy évig) jár.

Kinek? Az örökbefogadó anya vagy az örökbefogadó apa is igénybe veheti. A jogosultsághoz szükséges előzetes (két éven belüli) biztosítási idő 365 nap.

Mennyi? A GYED összege az alapjául szolgáló jövedelem naptári napi átlagának 70 százaléka, de legfeljebb a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka. Ez a felső határ 2017-ben 178.500 forint. Személyi jövedelemadót és nyugdíjjárulékot vonnak belőle.

Hol?

 • a társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező munkáltató esetében a kifizetőhely
 • egyéb esetben a foglalkoztató (egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő) székhelye szerint illetékes kormányhivatal.

A gyermek részéről szükséges igazolások: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a TAJ kártya, örökbefogadási szándékkal történő gondozásba vételről vagy örökbefogadásról szóló gyámhatósági határozat.

Meddig? Visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra lehet kérelmezni.

Kinek nem? Nem jár GYED a biztosítottnak

ha a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben (bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet) helyezték el, kivéve, ha a jogosult keresőtevékenységet folytat.

(2016. január 1-jétől a gyed mellett időkorlátozás nélkül lehet keresőtevékenységet folytatni, ezen túlmenően pedig megszűnt az un. 60 napos „várakoztatási szabály” is!)

Részletes szabályok:

http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/penzbeli_ellatasok/gyermekvallalas_tamogatasa/gyermekgondozasi_dij

I.3. Gyermekápolási táppénz (GYÁP)

Kinek? A szülőnek jár, ha a gyermeke betegsége miatt nem tudja a munkáját ellátni. A 12 évesnél fiatalabb beteg gyermek esetén jár, a 12‐18 év közti beteg gyermek ápolása esetén pedig méltányosságból állapítható meg a gyermekápolási táppénz.

A jogosultsági feltételek megegyeznek a normál, szülőt megillető táppénz jogosultsági feltételeivel.

Mennyi? A táppénzes napok száma a gyermekek korához kötve került meghatározásra:

 • az egyévesnél fiatalabb gyermek szoptatása, ápolása címén korlátozás nélkül jár;
 • 1- 3 éves kor között gyermekenként 84 naptári nap;
 • 3-6 éves kor között mindkét szülőnek egyenként 42, egyedülállónak 84 naptári nap;
 • 6-12 éves kor között évenként és mindkét szülőnek egyenként 14, egyedülállónak 28 naptári nap gyermekápolási táppénz folyósítható.

Részletes szabályok:

http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/penzbeli_ellatasok/gyermekvallalas_tamogatasa/gyap

Ha a szülő ugyanazon gyermek jogán egyidejűleg csecsemőgondozási díjra, illetve gyermekgondozási díjra illetve gyermekgondozást segítő ellátásra és táppénzre is jogosult, választása szerint csak az egyik ellátást veheti igénybe, kivéve azt a személyt, aki gyermekgondozást segítő ellátás, illetve gyermekgondozási díj igénybevétele mellett munkát vállal és keresőképtelenségére tekintettel táppénzre jogosult.

 

I.4. „GYED extra”

2014-ben bevezetésre került, hogy ha több különböző korú gyermek is van a háztartásban, és azok közül legalább egy 2013. december 31-ét követően született, akkor egyidejűleg több ellátás is folyósítható a szülő részére.

A témával, a felmerülő kérdésekkel kapcsolatosan az OEP több részletes tájékoztatásot tett közzé a honlapján:

http://www.oep.hu/virtualis_rovat/gyed_extra_banner/gyed_kisokos.html

http://www.oep.hu/virtualis_rovat/gyed_extra_banner/2016_januar_1_gyed_extra_szabalyvaltozas.html

father-445095_1920

II. Alanyi jogon járó családtámogatási ellátások

II.1. Anyasági támogatás

Mikor? Akkor jogosult rá az örökbefogadó szülő, ha a szülést követő hat hónapon belül az örökbefogadást jogerősen engedélyezték.

Mennyi? Összege azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225 százalékával (64.125 forint), ikergyermekek esetén 300 százalékával (85.550 forint).

Hol? A lakóhely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnál, illetve, ha az igénylő munkahelyén működik ilyen, akkor a családtámogatási kifizetőhelynél kell benyújtani.

Meddig? A szülést követő hat hónapon belül lehet igényelni, előírt kelléke az örökbefogadást engedélyező gyámhatósági határozat. A kérelem késedelmes benyújtása esetén igazolási kérelemnek van helye.

 

II.2. Családi pótlék

Mikor? A gondozásba kihelyezés kezdetétől jogosult rá a szülő.

Kinek? Bármelyik szülő igényelheti.

Mennyi? A családi pótlékot – függetlenül az igénylés és a megszüntetés időpontjától – teljes hónapra állapítják meg és folyósítják. (Ha nevelőszülőtől hó közben hozzák el a gyermeket, akkor az örökbefogadónak a következő hónaptól jár az ellátás.)

A családi pótlék havi összege gyermekenként:

– egygyermekes család esetén 12 200 forint,

– egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13 700 forint,

– kétgyermekes család esetén 13 300 forint,

– két gyermeket nevelő egyedülálló esetén 14 800 forint,

– három- vagy többgyermekes család esetén 16 000 forint,

– három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén 17 000 forint,

– tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén 23 300 forint,

– tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén 25 900 forint.

Hol? A lakóhely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnál, illetve, ha az igénylő munkahelyén működik ilyen, akkor a családtámogatási kifizetőhelynél kell igényelni. A gyermek részéről szükséges igazolások: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a TAJ kártya, örökbefogadási szándékkal történő gondozásba vételről vagy örökbefogadásról szóló gyámhatósági határozat.

Meddig? Visszamenőleg legfeljebb a kérelem benyújtásának napját megelőző második hónap első napjától lehet kérelmezni.

 

II.3. Gyermekgondozást segítő ellátás (gyese, 2015. december 31-ig gyes)

Mikor? A gyermekgondozást segítő ellátás a gyermekek három éves koráig (ikergyermekek tankötelessé válása évének végéig, tartósan beteg, fogyatékos gyermeknek tíz éves koráig) jár.

Speciálisan csak örökbefogadóknak jár az örökbefogadói gyermekgondozást segítő ellátás, ha – a házastársi és a rokoni örökbefogadás kivételével – a gyermek a gondozásba kihelyezésekor a 3. életévét már betöltötte –illetve ikergyermekek már tankötelesek -, de 10. életévét még nem töltötte be.

Ha az örökbe fogadni szándékozott gyermek a 3. illetve a 10. életévét a gondozásba kihelyezést követő 6 hónapon belül tölti be, akkor a gyese a gondozásba való kihelyezéstől összesen hat hónapig jár.

Mennyi? Az ellátás havi összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével (2008. óta 28.500 forint), ikergyermekek esetén duplájával. Nyugdíjjárulékot vonnak belőle.

Hol? A lakóhely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnál, illetve, ha az igénylő munkahelyén működik ilyen, akkor a családtámogatási kifizetőhelynél kell igényelni. A gyermek részéről szükséges igazolások: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a TAJ kártya, örökbefogadási szándékkal történő gondozásba vételről vagy örökbefogadásról szóló gyámhatósági határozat.

Meddig? Visszamenőleg legfeljebb a kérelem benyújtásának napját megelőző második hónap első napjától lehet kérelmezni.

Kinek? Általános esetben a gyermek fél éves korának betöltését követően a szülő korlátozás nélkül folytathat keresőtevékenységet a gyermekgondozást segítő ellátás igénybe vétele mellett.

Ettől eltérően a három évesnél idősebb gyermeket örökbefogadók speciális örökbefogadói gyermekgondozást segítő ellátása esetén a szülő csak heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat keresőtevékenységet.

A családtámogatási ellátások részletes szabályai megtalálhatóak:

http://csaladitudakozo.kormany.hu/

/Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról

 

III. Családi adóalap kedvezmény

 

Mennyi? Az adóalap kedvezmény 2017-ben gyermekenként és havonta:

egy eltartott esetén 66 670 forint, (ami gyerekenként havi 10 ezer forint adókedvezménynek felel meg);

– két eltartott esetén 100 000 forint (ami gyerekenként havi 15 ezer forintnak felel meg)*

három és minden további eltartott esetén 220 000 forint (ami gyerekenként havi 33.000 forint adókedvezménynek felel meg).

*(két eltartott esetén 2018-ban 116 670 forintra, 2019-ben és az azt követő években 133 330 forintra nő az adóalap kedvezmény.)

A családi kedvezmény ugyanazon kedvezményezett eltartott után egyszeresen vehető igénybe.

Ha a szülők adóalapja nem nyújt fedezetet a fenti összegű kedvezmények érvényesítésére, a fennmaradó összegek családi járulékkedvezményként érvényesíthetőek.

Mikor? A gondozásba vételtől, a jogosultsági feltételek a családi pótlék jogosultsági feltételekhez igazodnak.

Kinek? Bármelyik szülő élhet a családi kedvezmény érvényesítésével, illetve közösen is igénybe vehetik.

Részletes szabályok:

https://www.nav.gov.hu/nav/ado/szja/A_csaladi_kedvezmeny_20170105.html

http://www.nav.gov.hu/nav/ado/szja/Adoeloleg_nyilatkozat_2017.html

/Családi kedvezmény nyilatkozat 2017.pdf

IV. Munkajogi kedvezmények

IV.1. Szülési szabadság, fizetés nélküli szabadság

Az egybefüggő 24 hét szülési szabadság annak az anyának is jár, aki a gyermeket örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette.

A szülési szabadság igénybe nem vett részét, ha a gyermeket a koraszülöttek ápolására fenntartott intézetben gondozzák, a szülést követő egy év elteltéig a gyermeknek az intézetből történt elbocsátása után is igénybe lehet venni.

A munkavállaló gyermeke harmadik életéve betöltéséig – a gyermek gondozása céljából – fizetés nélküli szabadságra jogosult, amelyet a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni.

A munkavállalónak gyermeke személyes gondozása érdekében fizetés nélküli szabadság jár a gyermek tizedik életéve betöltéséig, ha részére gyermekgondozást segítő ellátás kerül folyósításra, annak időtartama alatt.

Mind a szülési szabadság, mind a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság alatt a munkavállaló felmondási védelem alatt áll.

 

IV.2. Apai pótszabadság

A gyermek születése esetén öt, ikergyermekek születése esetén hét munkanap pótszabadság illeti meg az apát, melyet legkésőbb a szülést követő második hónap végéig kérésének megfelelő időpontban köteles a munkáltató kiadni. A pótszabadság tartamára távolléti díj jár.

 

IV.3. Gyermekek után járó pótszabadságok

A munkavállalónak a tizenhat évesnél fiatalabb

– egy gyermeke után kettő,

két gyermeke után négy,

kettőnél több gyermeke után összesen hét munkanap pótszabadság jár.

A pótszabadság fogyatékos gyermekenként két munkanappal nő.

Ugyanazon gyermekük után mindkét szülőt megilleti a fentiek szerinti pótszabadság.

 

IV.4. Részmunkaidős foglalkoztatási lehetőség

Amennyiben a munkavállaló ezt kezdeményezi, a munkáltató köteles a gyermek három éves koráig – három vagy több gyermeket nevelő munkavállaló esetén a legkisebb gyermek öt éves koráig – a munkaszerződést az általános teljes napi munkaidő felének megfelelő tartamú részmunkaidőre módosítani.

 

Részletes szabályok:

 1. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200001.TV

350/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság igénybevételéről és a pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítéséről

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400350.KOR

V. Életkezdési támogatás (Babakötvény)

Kinek? A 2005. december 31-ét követően született magyar állampolgárságú és magyarországi lakóhellyel rendelkező gyermekek részére a Magyar Állam egyszeri életkezdési támogatást nyújt.

Mennyi? A támogatás összege 42.500 forint, ez automatikusan a gyermek nevére megnyitásra kerülő letéti számlán kerül elhelyezésre a Magyar Államkincstárnál. Az összeg ezen a letéti számlán kamatozik, melyet a gyermek a hozammal együtt a 18. életévének betöltése után a törvényben meghatározott célokra használhat fel.

A Magyar Államkincstár a szülés hónapját követő 10 munkanapon belül hivatalból értesül a gyermek születéséről, majd ezt követően 8 munkanapon belül a gyermek nevére – automatikusan – kincstári letéti számlát nyit. A Kincstár ezen a számlán tartja nyilván a gyermeknek járó állami támogatásokat és azok kamatait, valamint levélben értesíti a szülőket a kincstári letéti számla megnyitásáról.

Hol? Igényelni nem kell. Örökbefogadásnál a gyámhatóság értesíti a Kincstárat, az pedig a szülőt.

Részletes tudnivalók:

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/eletkezdesi_tamogatas

59 gondolat “Juttatások örökbefogadóknak – 2017” bejegyzéshez

 1. axland 2017. február 23. / 08:50

  Gratula a cikkhez, szép gyűjtés!
  Egy kérdésem lenne: lehet én értem félre, de akkor a II. 3-as pont (Gyermekgondozást segítő ellátás) a gyerek 3 éves koráig jár? Ettől eltérő az örökbefogadók esetében, akik 3 éves kor feletti gyerekre igényelhetik?
  köszi előre is!

  Kedvelés

 2. angéla 2017. február 23. / 09:19

  Vér szerinti egészséges gyermek esetén a gyese csak három éves korig jár, míg örökbefogadás esetén kedvezőbb szabály érvényesül, mivel a II.3. pontban részletezettek szerint 3 évesnél idősebb gyermek esetén is igényelhető a gyermekgondozást segítő ellátás az örökbefogadási céllal történő kihelyezést követően fél évig.

  Kedvelés

  • axland 2017. február 23. / 09:23

   Köszi szépen az infót, nálunk 2 éves örökbefogadott gyerkőc van. Akkor kérvényezzük mi is 🙂

   Kedvelés

  • axland 2017. február 23. / 09:55

   Még egy kérdés: 2 éves örökbefogadott gyerek esetén is igényelhető gyese, ha születésétől fogva nálunk van? Köszi előre is!

   Kedvelés

   • angéla 2017. február 23. / 12:21

    Szia Axland!
    Ha a gyermeked születésekor fogadtad örökbe, akkor a gyermekgondozást segítő ellátás (gyese) teljesen azonos módon jár, mint a vér szerinti szülők esetében, azaz a gyermek három éves koráig jár a gyese. Gondolom most gyeden vagy, amint az lejár, a gyermek három éves koráig alanyi jogon igényelheted a gyeset.
    A speciális három éves kor feletti féléves örökbefogadói gyese csak abban az esetben jár, amennyiben a gyermek az örökbefogadás előtti gondozásba történő kihelyezéskor a három éves életkort már betöltötte, azonban a 10. életévét még nem töltötte be.
    A jobb érthetőség érdekében idézem a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény fentiekben leírtakra vonatkozó rendelkezéseit:
    „20. § (1) Gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult a szülő – ideértve a kiskorú szülőt a 11. § (4) bekezdésében meghatározott esetben -, valamint a gyám – ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot és a kizárólag egyes gyámi feladatok ellátására kirendelt nevelőszülőt – a saját háztartásában nevelt
    a)gyermek 3. életévének betöltéséig,
    b) ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig,
    c) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig.
    (2) Amennyiben ikergyermekek esetén a tankötelessé válás éve nem egyezik meg, úgy az (1) bekezdés alkalmazása során a legkésőbb tankötelessé váló gyermeket kell figyelembe venni.
    20/B. §(1) A gyermek örökbefogadás előtti gondozásba történő kihelyezésének időpontjától számított hat hónap időtartamig gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult az örökbefogadó szülő – a házastársi és rokoni örökbefogadás kivételével -, amennyiben a gyermek az örökbefogadás előtti gondozásba történő kihelyezéskor a 20. § (1) bekezdés a)-b) pontjai szerinti életkort már betöltötte, azonban a 10. életévét még nem töltötte be.
    (2)Amennyiben a gyermek a 20. § (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti életkort az örökbefogadás előtti gondozásba történő kihelyezést követő hat hónapon belül tölti be, akkor az örökbefogadó szülő 20. § (1) bekezdése szerinti gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultsága a gyermek 20. § (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti életkorának betöltését követően a jogosultság kezdő időpontjától számított hat hónap elteltéig meghosszabbodik.
    (3)Az (1) és (2) bekezdés szerint gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő személy kereső tevékenységet heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat.
    21. §(1)A gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő személy – ide nem értve a nagyszülőt, az örökbe fogadó szülőt a 20/B. § szerinti esetben, továbbá a kiskorú szülő gyermekének gyámját – kereső tevékenységet a gyermek fél éves koráig nem folytathat.”

    e törvény alkalmazásában:
    „4. § k)saját háztartásban nevelt, gondozott gyermek: az a gyermek, aki a 7. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott személlyel életvitelszerűen együtt él és annak gondozásából rendszeres jelleggel legfeljebb csak napközbeni időszakra kerül ki.”
    A 7. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott személyek pedig: ” a vér szerinti vagy örökbe fogadó szülő; a szülővel együtt élő házastárs; az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni és az erre irányuló eljárás már folyamatban van; a szülővel együtt élő élettárs, ha az ellátással érintett gyermekkel életvitelszerűen együtt él és a szülővel élettársként legalább egy éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát az ellátás megállapítására irányuló kérelmet legalább egy évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja (a továbbiakban együtt: szülő);”

    Kedvelés

    • axland 2017. február 23. / 12:31

     nagyon köszönöm a választ! szuper

     Kedvelés

     • holleanyo 2017. február 25. / 07:32

      sziasztok! Kérdés, ami felmerülhet, akik 2 és 3 éves kor közötti gyereket fogadnak örökbe. Ha mondjuk a gyerek 2 éves és 11 hónapos, amikor érkezik, akkor 1 hónapig jár még a gyese az örökbefogadó családnak. Tehát, ha otthon akarnak maradni a gyerekkel néhány hónapot, akkor ehhez támogatást, illetve jogalapot csak a gyerek 3 éves koráig kapnak. Tehát, a fenti 2 éves és 11 hónapos gyerek esetében, ha egy hónapnál tovább szeretne vmelyik szülő otthon maradni, akkor erre nincs semmilyen támogatási forma. Ezt jól értem? És ha így van, akkor ez probléma, nyilván egy pár családot érinthet csak évente, de akkor is.

      Kedvelés

      • angéla 2017. február 25. / 08:31

       Szia! Nem jól érted. A két év 11 hónaposan örökbefogadott gyerekre szintén hat hónapig tudják igényelni a gyermekgondozást segítő ellátást, rájuk vonatkozik a fent beidézett jogszabályhely 20/B § (2) bekezdése , mely szerint
       „ (2)Amennyiben a gyermek a 20. § (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti életkort az örökbefogadás előtti gondozásba történő kihelyezést követő hat hónapon belül tölti be, akkor az örökbefogadó szülő 20. § (1) bekezdése szerinti gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultsága a gyermek 20. § (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti életkorának betöltését követően a jogosultság kezdő időpontjától számított hat hónap elteltéig meghosszabbodik.”

       Tehát ha a gyermek a három éves életkort az örökbefogadás előtti gondozásba történő kihelyezést követő hat hónapon belül tölti be, akkor az általánosan három éves korig járó gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultsága a gyermek három éves korának betöltését követően a jogosultság kezdő időpontjától számított hat hónap elteltéig meghosszabbodik.

       Kedvelés

      • vicq 2017. február 26. / 06:28

       Akkor mos
       t én kérdezek. Aki 2 év 11 hónaposat fogad örökbe, ezek szerint “rendes” gyese-n van 40 óra munkaidőkerettel meg minden a gyerek 3 év 5 hónapos koráig?
       Akkor ez meg már pláne nem korrekt azokkal, akik min. 3 évest visznek haza.(Eddig sem gondoltam korrektnek, h náluk más a szabályozás, de így pláne.)

       Kedvelés

      • angéla 2017. február 26. / 18:48

       Vicq,a 2 év 11 hónaposan örökbefogadott gyerek gyesen levő anyukájára a gyermek 3. életévének betöltéséig az általános szabályok vonatkoznak, tehát mivel a 20. § (1) a) pontja alapján jogosult gyesre, ezért korlátlanul dolgozhat. (lásd 21.̕§(1)).
       Majd amint a gyerek betölti a 3. életévét, akkor a gyes „meghosszabbodásra” már a 20/B. § (2) bekezdés alapján lesz jogosult az anyuka, ekkor viszont már belép a heti harminc órát meg nem haladó munkavégzési korlát, mivel a 20/B §(3) bekezdése egyaránt vonatkozik mind az (1) bekezdés (azaz a 3 évesnél idősebb), mind a (2) bekezdés (azaz a „meghosszabbodott”) alapján gyest igénybe vevőkre.
       A példánál maradva a 2 év 11 hónaposan örökbefogadott gyermek anyukája a gondozásba történő kihelyezés első hónapjában korlátlanul dolgozhat, majd ahogy a gyerek betölti a 3. életévét, azaz a következő öt hónapban csak heti harminc órát meg nem haladóan dolgozhat, ha igényli a gyest.
       Logikát ne keress, ezt így sikerült megoldani. Tudod, már írtam róla, engem ennél sokkal jobban bosszantott, hogyha én alanyi jogon jogosult voltam hat hónapra gyesen itthon lenni a gyerekkel, akkor az öt és fél évesen örökbefogadott gyerekem meg miért nem volt jogosult alanyi jogon fél évig kimaradni a köznevelődésből.

       Kedvelés

      • Örökbe 2017. február 27. / 05:44

       Hát ez elég bizarr, de köszi, hogy feltártad.

       Kedvelés

      • vicq 2017. február 26. / 21:21

       Oké. Félreértettelek. Így sem jó, de valamivel korrektebb. Egyébként meg töröljék el a korlátot, irgumburgum.
       AMúgy igen, emlékszem, mondtam is, hogy legyek érte megkövezve a kollégák által, de ajánlom magunkat. SZerintem sem fair így.

       Kedvelés

      • holleanyo 2017. február 27. / 06:28

       Köszi, valóban van akkor a szabályozásban az örökebefogadókra hátrányos elem (40 helyett csak 30 óra engedélyezett). Hogy a 3 évesnél idősebb korban örökbefogadott gyereknek ne kelljen azonnal intézménybe mennie – ahogy írod Anéla alanyi jogon nem jár – ellenben a jegyzőnél lehet kérvényezni? ez még fontos lehet azoknak, akikhez 3 évesnél idősebb gyerek érkezik.

       Kedvelés

 3. Ramocsa-Molnár Orsolya 2017. február 23. / 09:32

  Szuper! Köszönjük! Mi a helyzet abban az esetben, ha mar dolgozom es igénylem a GYES-t is? Ilyenkor a gyermek megbetegedése eseten mit vesznek figyelembe az anyagi juttatás tekintetében?

  Kedvelés

 4. angéla 2017. február 23. / 12:53

  Szia Orsolya!
  Ha gyes mellett dolgozol és a gyermek megbetegszik, akkor a gyermekápolási táppénz összegének számítására ugyanazon általános szabályok vonatkoznak, mint ha magad megbetegednél és emiatt táppénzt vennél igénybe. Elsődlegesen az a jövedelmed határozza meg, amely után egészségbiztosítási járulékot fizetsz, de több más tényező pl. irányadó időszak is szerepet játszik.
  Erre vonatkozóan is részletes útmutatást tartalmaznak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapján található alábbi leírások:
  http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/penzbeli_ellatasok/gyermekvallalas_tamogatasa/gyap
  http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/penzbeli_ellatasok/betegseg_eseten/tappenz_betegszabadsag

  Kedvelés

 5. Viola80 2017. február 23. / 13:39

  Pótszabadság kapcsán annyi kiegészítés, hogy nem csak fogyatékkal élő, hanem tartósan beteg gyermek után is jár a plusz két nap. Mivel azután a gyermek után jár, aki után magasabb összegű családi pótlék került megállapításra. Mi gluténérzékenység miatt kaptunk emelt családit és járt a plusz két nap.

  Kedvelés

 6. Mira 2017. február 23. / 14:58

  Köszi szépen ezt az összefoglalót! Pont aktuális! 🙂
  A Tegyesz nem volt benne biztos, hogy jár a Gyes (Gyese) már a gondozásba vétel napjától.

  Kedvelés

 7. Mónika 2017. február 24. / 08:37

  Üdv
  Ez egy kiváló írás. Többször elmondtam már a széles baráti, családi körben: végre egy minden szempontból is igényes weboldal. A cikkek témái körbejártak és kidolgozottak, formai és tartalmi szempontból is példa értékűek. Mélységében taglalják a témát. Nem csak a magasabb szintű nyelvtani szabályoknak tesznek eleget, de igényes, választékos nyelvezetűek, öröm olvasni. Mondhatnánk, hogy ez egy újságírótól természetes – sajnos nem az. Úgy tűnik, ez már általában nem elvárás: másutt. Az is figyelemre méltó, hogy a hozzászólások a témánál maradnak, vagy kötődnek a gondolatsorhoz. Érdemben, kulturált hangnemben folyik a társalgás az érdeklődök közt. A nézetkülönbségek nem torkollnak személyeskedő gyalázkodásba.Nem silányulnánk a témától függetlenül közszereplők és a magyar közélet parttalan és semmitmondó szapulásába.
  A megszólaltatott szakértők valóban mély szakmai ismeretekről tesznek tanúbizonyságot, itt olyanok szólalnak meg akik már valamit “letettek az asztalra” a maguk háza táján. Nem a sekély szókincsű, genitáliáik közszemlére tevésével untató “celebek”-ről kell olvasnom.
  A médiában elég régóta mintha előírás lenne a mélyebb témaismeretet felölelő munkák gondos kerülése. Máshol szinte csak figyelemfelkeltő főcímeket kapunk, mögöttük pedig semmit.
  Árnyalva a képet, nyilván van más hasonlóan igényes tematikus oldal – külön öröm, hogy az alaptéma engem érint és érdekel. Mégsem olvashatok a svédacél gyártás érdekességeiről, ha egy egy jó cikkre vágyom. 🙂
  Egyszóval no: köszönöm!

  Kedvelés

  • Örökbe 2017. február 25. / 17:32

   Nagyon köszönöm a méltatást. És a hasznos ötleteket is.

   Még egy tipp: a sérült, beteg, fogyatékos gyerek után is jár gyes(e), 3 éves kor felett is, és ebbe elég sokféle probléma belefér, ha orvos ad igazolást. Koraszülöttség, SNI, stb. Ilyenkor a gyes (15 eFT) mellett jár az emelet családi pótlék is + kedvezményes menza az intézményben + budapestieknek kedvezményes közlekedés. Sok örökbefogadott gyereknek van olyan problémája, ami belefér. Évente kell hosszabbítani.

   Kedvelés

   • vicq 2017. február 26. / 06:31

    Nem minden SNIre jár. Avagy az utóbbi években jelentősen szigorítottak még az ilyen “ha úgy akarom értelmezni, akkor meg tudom adni” lehetőségeken is. 😦
    (Pedig úttörőbecsszóra, én mindig úgy akartam értelmezni, amíg lehetett).

    Kedvelés

 8. Mónika 2017. február 24. / 09:29

  Megihletett a cikk, régóta szerettem volna írni 2 keveset taglalt lehetőségről, melyekkel törvényesen rázogathatjuk ki a pénzt a központi költségvetés minden elnyelő zsebeiből.
  Alcím:
  Tippek és trükkök: amik a pénztári cikkekből mindig kimaradnak – 10 éves személyes tapasztalataim:

  Amennyiben a 2 szülő közül legalább az egyiknek van az adott adóévben szja befizetése, akkor érdemes az alábbiakban gondolkodni. A gyedből is vonnak szja-t, a gyesből már nem.
  EGÉSZSÉGPÉNZTÁR- kisgyerekeseknek még jobban megéri:
  Nem reklámozzák a pénztárak(?), hogy nem csak a munkáltató helyezhet el pénzt egészségpénztári számlán, hanem mi magunk is. Ezek után az összegek után a következő év január 31-ig megérkezik az adóigazolás és a teljes befizetett összeg 20%-a visszaigényelhető. Tehát ha 100 Ft-ot tettem be, 20Ft-ot kapok vissza, ha volt legalább 20 ft levont szja-m előző évben.
  Az összeget az egészségpénztári számlámra kérhetem (máshová is de nem bonyolítsuk, egy biztos: kp-ben már nem lehet megkapni).
  Viszont a befizetett pénzemből, a példa szerinti 100 Ft-ból nem tudok elkölteni 100ft-ot, mert amint befizetem, a pénztár levon néhány %-ot kezelési költségre, és már a csökkent össze látszik az egyenlegemben. Itt kell utána járni, melyik pénztár éri meg, hol hány% van. 4% alatt nem nagyon lehet találni pénztárat, így a példánál maradva 96 ft-ot költhetek, azaz nem 20, hanem 16% -ot nyerek. Erre szoktam mondani, hogy az pont 16%-al több, mint a nulla ft.
  Mire költhetem: a gyógyszertárban nagyon sok dologra – ott tudják mi mehet és mi nem. Magánorvosi rendelőkben. A közhiedelemmel ellentétben nem lesz olcsóbb a doki, ha nem kérek számlát. Az általuk kiállított számlák ugyanis áfát nem tartalmaznak. A legtöbb helyen már előre kérdezik, hogy a számlát írhatom valamelyik egészségpénztárra?
  Ez a férjem fogrenoválásánál nem jött rosszul -jelenleg egy olcsóbb használt kocsi ára van a szájában… 🙂 A szemüveg és a kontaktlencse is mehet, de ahhoz asszem még most is a háziorvossal alá kell íratni egy nyomtatványt, hogy javasolja. Jövet menet elintézhető és évekig nincs rá gond. Gyógyfürdő belépőjegy már nem, bicaj már nem (illetve igen, de adózik, nem éri meg stb.)
  Gyerek: pelenka, tápszer elszámolható és még pár érdekes dolog, amit a pénztár ügyfél szolgálatánál készséggel elmondanak. Ha jól emlékszem, mi a pelenkázó lapot és kiskádat állvánnyal tudtuk érvényesíteni. Figyelem! a pelenkáról nem csak a gyógyszertárban állíttathatsz ki számlát.
  Nem kell előre “parkoltatni” a pénzedet: kifizeted készpénzben a szolgáltatást vagy terméket. Amikor összegyűlt pár számla, beküldöd a számlákat és átutalod a pénztárnak a rajtuk szereplő összeget+ néhány százalékot a kezelési költségre. Maximum 5 napon belül visszautalják a pénzt. Tehát szó szerint “csak” forgatjuk a pénzünket a tizenvalahány%-ért.
  Az ördög ügyvédje mondhatná, hogy ugyan, egy évben nem költök én annyit ilyesmire, pár ezresért ennyit papírozni…Meg fogsz lepődni, mennyit költesz ilyesmire egy évben, ha elkezded. Férjem is hitetlen Tamás volt, most már újra Laci mint volt. 🙂
  CSALÁDTAGOK:
  Amikor belépsz, vedd fel az összes ptk-s családtagodat. Ők: nagyszülő, szülő, testvér, gyerek, unoka, házastársad. Aki nem játszik: testvér gyerek és házastársa, szülő élettársa stb. Tehát a nővéred fiának vett vitaminról a nővéred nevére kérje a számlát és a fogorvosi kezelésről is 🙂
  Ők mind mind gyűjthetik a számlákat a nevedre. A nyugdíjas szülő szja híján nem jut máshogy kedvezményhez. Mi praktikusan a pénztárainkban keresztbe felvetettük egymás férjemmel, meg persze a gyereket stb.
  Tehát alaposan tekintsd át a pénztárak kínálatát. A telefonos ügyfél szolgálatok általában a legcsavarosabb kérdésre is naprakész választ adnak – weblapjaikon azt a bizonyos levont %-ot a legnehezebb megtalálni. :-)))
  Vedd hozzá, hogy valahol kérhető / kötelező a kártya, amit tapasztalatom szerint csak gyógyszertárban lehet használni. Van, ahol ezért éves díjat számolnak. Úgy gondolom ,a kártya akkor éri meg, ha ingyenes (és nem csak a kiváltás évében). Van egy pénztár, ahol 3 kártya ingyenes: 1 a szerződötté és max 1-1 a két választott felvett kedvezményezetté. Mi erre rá szoktunk tölteni havi X forintot és a gyógyszertárban nem kell számlával szerencsétlenkedni. Praktikus, ha egyikőtöknek az egyik pénztárnál van a másiké a másiknál: ami a legnagyobb Magyarországon, mert azt szinte minden magánorvos elfogadja.
  Ja, és találd meg azt a gyógyszertárat, ahol meg tudják ugrani, hogy a számlán rajta legyen a pénztár neve és címe, a te/családtagod neve és a TAGI AZONOSÍTÓD. Ez baromi fontos, mert e nélkül a pénztár nem köhögi ki a lét. A tapasztalatom, hogy 60-70%-uknak ez összejön.
  Minden alkalommal: orvos, gyógyszertár- bármekkora is a sor vagy bárhogy húzgálja a száját a néni- nézd meg a számlát alaposan, hogy rendben van-e és sztornóztasd, ha téves vagy hiányos, mert nem fizethetik ki. Buktam így nem keveset, mert az asszisztens elírta a férjen nevét a számlán – és nem egy betűvel.
  Évi 750.000-ig gyűjtheted a számlákat, ami 150.000 ft szja kedvezményt jelent, ha lesz annyi szja-d.
  Pontosabban: a mindenféle … pénztáradba összesen 750.000-ig pakolhatsz.
  3+2 (sikertelen) “ingyenes” lombikozásunknál ez kb 1nek az árát (cirka 200000 ft/db) kompletten visszahozta. Ha pénztári üzletkötő lennék, ott osztogatnám a BMC bejárata előtt a szórólapomat az tuti. 🙂

  Kedvelés

 9. Mónika 2017. február 24. / 10:07

  ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR – itt lehet igazán kaszálni
  (nem 100% hogy ez a pontos nevük most)
  No lányok, kapaszkodjatok, ez a haladó szint. 🙂
  Ezek a pénztárak minden tudnak és úgy tudnak mint az egészségpénztárak.
  Van bennük egy plusz: vannak olyan szolgáltatások, amiket csak ők fizethetnek ki, az egészségpénztárak nem.
  Ezeknek viszont van egy előfeltételük (így kezdődik minden filmben az ördöggel kötött alku, csak az ördög nem ilyen trükkös). A feltétel az, hogy a pénznek, amit kiigényelsz, minimum 180 napja már ott kell lennie a pénztári számládon.
  Mik ezek:
  Születési támogatás. Gyermek születésekor mindkét szülő -pénztártól függő mértékű – összeget kaphat a születési anyakönyvi kivonat bemutatásával. De a születés és az igénylés között 3 hónapnál több nem lehet. Kivétel ez alól az örökbefogadás, mert ott az örökbefogadás dátuma számít, azaz amikor a gyerek hozzátok kerül.
  Tehát mindenképp előbb kell beraknod a pénzt mint ahogy megszületik a baba. Örökbe fogadásnál is van 3 hónapos limit, így itt is előbb kell bent lenni a pénznek, mint ahogy jön a gyerek.(No ennél a résznél kérték, hogy had hívhasson vissza jogász, mert 1 örökbe fogadásuk volt eddig.)
  Ha mindkét szülő tag, 2x igényelhetik le a pénzt. Az egyik pénztárnál (3 vagy 4 maradt talán talpon) ez 500.000 ft / szülő. Azaz betesztel 1.000.000-t és kiveszel 960.000 + 200.000 -ft-ot., azaz 160.000-t nyersz. Persze ha van 1 milliód ott parkoltatni. Ha van és egyébként bankbetétben gondolkodsz, ez jobban megéri mint a bankbetét, ami egy árva petákot nem hoz manapság. ÉS ha van koponyánként 100.000 ft / év befizetett szja-d.

  Gyed alatti igénylés: a bruttó munkabéred (/hó) és a gyed határozatban foglalt gyed pénzed (/hó) közti különbséget igényelheted ki. Vagy egy összegeben időnként vagy havi rendszeres folyósítást kérsz. Ehhez kell az igénylésen kívül a gyed határozat kell és valami fizetési igazolás.

  Gyes alatti igénylés: a gyes összegének megfelelő összeget igényelhetsz ki, oda csak a gyes határozat kell.

  Gyerekek támogatása: évi x ft/gyerek-ig a gyerek ruháját, cipőjét, tankönyvét , tanszerét igényelheted ki. Itt van valami hogy a számlák keltezése tárgyév08.01-05.31-ig lehet vagy hogy. Meg kell kérdezni, mi még nem tartunk ott.

  Tandíj:akár kis akár nagykorú gyermek esetén a tandíjat (legyen az akár egyetemi/okj/alapfokú/középfokú) lehet átpörgetni.

  Mindenre igaz a 180 napos pénz. Mindet – a gyed és a gyes pénzt is visszamenőleg csak 3 hónapra tudod igényelni. Tehát ha a gyerek születése előtt 3-4 hónappal havonta elkezded betenni ezt az összeget, akkor nem buksz egyetlen jogosult hónapot sem.

  Örökbe fogadóknak: mivel te nem tudod, mikor jön a gyerek, lehet hogy évekig parkol a pénzed és eszi az infláció? Nem! A betét összegét vagy egy részét azonnal lekötheted 2 évre ,10% plusz összeget kapsz a lejárat után rá – nem kpben persze. Ha mégis hamar jön a gyerkőc, akkor feltöröd és bukod a 10%-ot. Ez kb évi 5% “kamat”, ennyit szinte sehol nem kapsz, főleg nem garantáltan.

  És ha ezek egyikét sem tudnád igénybe venni, viszont már áll bent pénzed, akkor is “működtetheted” a tagságodat úgy ,mint egy egészségpénztári tagságot: kiszeded gyógyszerre stb. Amit ma beraksz, holnap elverheted egészség célra itt is.

  FONTOS! nehogy azt hidd,hogy ha a 180 napos-os bizniszek miatt kötsz egy ilyet, akkor azt kihasználhatod egészségpénztár céljára is egy időben. Ugyanis nem rendelkezhetsz róla, hogy melyik pénzt költöd. Azaz ha betettél 181 napja 100.000-ftot a majdani szülési stb. támogatásra, és most betesztel 15.000-ot a fogkő leszedésre, és benyújtod a fogorvosi számlát, akkor a 181 napos 100.000 ft terhére fizeti ki a 15.000-ot ezt és csökken a 180 napos pénzállományod. A friss pénzállományod meg marad 15.000. Tehát FIFO elv van nem LIFO (first in first out és nem last in first out).

  Remélem segítettem. A tévedés és az elírás jogát fenntartom. Itt is igaz: kérdezd az ügyfél szolgálatot, amire nem tudja a választ, azt megkérdi és visszahív.
  Ne add fel, én is kiszedtem belőlük 2016-ban vagy 60.000 ft-ot. Ha előbb tudom, a komplett szülésit kiszedtem volna…. muszáj: közgazdász vagyok, szégyen lenne ezeket bent hagyni. :-)))

  Kedvelés

 10. Giorgio 2017. február 25. / 00:10

  Köszi a részletes leírást! Már régóta figyelem ezt a honlapot/blogot. Nagyon hasznos. Gratula! Én most fejezem be az örökbefogadói tanfolyamot épp. Egyedülálló apaként szeretnék örökbe fogadni valószínűleg (majd most kell döntenem véglegesen) 6 éves korig (származási kikötés nélkül).
  És ma pont azt mondta a budapesti TEGYESZ tanfolyamán Benkő Zsuzsanna (jogi kérdések kapcsán), hogy az örökbefogadói GYES három éves kor után csak akkor jár, ha nem vállal mellette a szülő munkát.
  Én kétségbe is estem, mert nem így tudtam, és egyedülállóként ez azt jelenti, hogy nem tudnék GYES-re menni egyáltalán. Nagyon furcsa is lenne (ki tudna megélni huszonpárezer forintból egyedülálló szülőként??). Rögtön arra gondoltam, hogy feljövök ide a honlapra és megkeresem, hogy van-e erről információ. És lám, ez a poszt fogadott! 🙂 Nem is kellett keresni.
  Ezek szerint rosszul mondta az információt? (Pedig még rá is kérdeztem, s mondtam neki, hogy én nem így tudom, de ő erősködött, hogy így van.) Heti harminc óra azért más mint a semmilyen munka.

  Kedvelés

  • Örökbe 2017. február 25. / 17:35

   Szia! Üdv a blogon!
   (Elnézést, a spambe került először a kommented.) Nagyon érdekes a történeted. Miért vállalkozol egyedül az örökbefogadásra?

   Sajnos sokszor kapnak fél- vagy tévinformációt az örökbefogadók, nem árt mindent leellenőrizni.

   Kedvelés

   • Giorgio 2017. február 25. / 18:01

    Meleg vagyok, így heteroszexuális kapcsolatból “nem lehet” gyermekem, de mindig is szerettem volna. Most egyetemen tanítok pedagógiát, de évekig dolgoztam egy olyan borsodi iskolában, ahol állami gondoskodásba vett (intézetben vagy nevelőszülőnél élő) és örökbe fogadott gyerekek is voltak szép számmal (rengeteg történetet tudnék mesélni 🙂 ). Így nekem mindig is az örökbefogadás volt a fejemben mint a gyermekvállalás számomra adott módja.

    Nincs párom jelenleg, de remélem, majd lesz a jövőben, viszont nem ettől függ, hogy vállalok-e gyermeket vagy nem (s melegként úgyis csak “hivatalosan egyedülállóként” fogadhatok örökbe). Így, amikor úgy éreztem, hogy a körülmények adottak, elindítottam a folyamatot. Most (ma) kaptam meg a tanúsítványt, és jön az iratbetekintés, gyámhivatali ügyintézés és várakozás a határozatra… Hát ez a történetem. Már nagyon régóta követem ezt a blogot megfigyelőként, de azt hiszem, itt volt az ideje, hogy előlépjek és kommenteljek is. Ez a cikk pont válasz volt a kérdésemre! Mégegyszer köszi, meg az egész blogot. Nagyban segített ez az oldal, hogy már elég tájékozottan érkezzek a tanfolyamra…

    Kedvelés

 11. Laura 2017. február 25. / 21:02

  Nagyon jó a cikk, minden egy helyen megtalálható. Egy kérdés viszont felmerült bennem: lehet egyszerre igényelni a gyes-t és a gyese-t? Vagy egy időben csak az egyiket?

  Kedvelés

 12. angéla 2017. február 26. / 00:03

  Szia! Ha úgy érted, hogy van egy gyermeked, aki után már jogosult vagy gyes-re és örökbe fogadnál még egyet, aki után gyese járna, akkor igénybe tudnád-e venni a mindkét gyermek után egyidejűleg a gyermekgondozást segítő ellátást, akkor a válasz, igen.

  Ezt a családok támogatásáról szóló törvény 25. §-a szabályozza az alábbiak szerint:

  „25. § (1) A gyermekgondozási támogatást a gyermekkel közös háztartásban élő szülők bármelyike igénybe veheti. Megállapodás hiányában a támogatást igénylő szülő személyéről – kérelemre – a gyámhatóság dönt.
  (2) Ha a szülők egyidejűleg több gyermek után lennének jogosultak a gyermekgondozási támogatás egyik vagy mindkét formájára, úgy a támogatást – ide nem értve a (3) bekezdés szerinti esetet – csak egy jogcímen, és csak az egyik szülő részére lehet megállapítani.
  (2a)Ha a gyám egyidejűleg több gyermek után lenne jogosult a gyermekgondozási támogatás egyik vagy mindkét formájára, a támogatást részére csak egy jogcímen lehet megállapítani azzal, hogy a gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultság megállapítása esetén a (3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.
  (3)Gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultság egyidejűleg legfeljebb két gyermekre tekintettel állhat fenn azzal, hogy a (2a) bekezdés és e bekezdés alkalmazásában az egyazon várandósságból született ikergyermekeket egy gyermeknek kell tekinteni.”

  évben a „GYED extra” törvénycsomag keretében került bevezetésre, hogy a szülő különböző korú gyermekei jogán egyidejűleg több ellátásra (CSED, GYED,gyese) is jogosult lehet. A többes ellátás az örökbefogadott gyermekek jogán ugyanúgy megilletik a szülőket, mint a vér szerinti gyerekek után, ha egyébként a jogosultsági feltételek teljesülnek.

  Kedvelés

  • angéla 2017. február 26. / 00:06

   Az utolsó bekezdésben lemaradt a mondat elejéről az évszám: 2014. évben

   Kedvelés

 13. Laura 2017. március 15. / 20:34

  Kedves Zsuzsa! Az írás szuper, pont aktuális lett nálunk is, úgyhogy jó volt, hogy nem kellett keresgélni a tudnivalókat.
  Viszont egy dolog elgondolkodtatott. Az elején írtad, hogy a támogatások már onnantól járnak, ahogy hazahoztuk a gyereket (a 30 napos gondozásba vétel). Viszont mindenhol feltétel az igényléshez a gyerek anyakönyve, amit mi nem kaptunk meg. Ilyenkor mi a helyzet?
  Mi egyébként családi pótlékot és a sima gyest igényelnénk, de csak a gondozásba vételi határozatot tudjuk bemutatni és a TAJ kártyát. Vajon elég az is?

  Kedvelés

  • Örökbe 2017. március 16. / 07:06

   Gratulálok! Eszerint kisgyerek érkezik 🙂
   Vagy megigényled a régi anyakönyvvel és utána hiánypótlasz, vagy az újjal, akkor arra ügyelj, hogy a határidőkből ne csússz ki.

   Kedvelés

 14. angéla 2017. március 15. / 22:26

  Szia Laura!
  A vonatkozó 223/1998. (XII.30) Korm. rendelet szerencsére rendezi azt az esetet is, ha a kérelmező nem tudja igazolni az anyakönyvi nyilvántartásban szereplő adatot, ilyenkor a családtámogatást elbíráló szerv közvetlenül megkeresi az adatokról nyilvántartást vezető hatóságot.
  Mind a családi pótlék igénylő nyomtatványon, mind a gyes igénylő nyomtatványon (a végén 25.11) van egy olyan rovat, ami ennek jelzésére szolgál:
  „nyilatkozat a kérelemhez csatolt iratokról, illetve, amennyiben a kérelmező az anyakönyvi nyilvántartásban, gyámhatósági nyilvántartásban szereplő adatot nem igazolta, annak a hatóságnak a megnevezése és címe, amely az eljáró hatóság által adatszolgáltatási kérelemmel megkereshető.”
  Születési anyakönyvi kivonat nélkül is be tudod nyújtani az igénylést, ha ebben a rovatban megjelölöd a gyámhatóságot, akkor közvetlenül tőlük is kérhetik az anyakönyvi adatok igazolását.

  Csak arra figyelj,hogyha majd lezárul az örökbefogadás és új nevet, anyakönyvi kivonatot meg Taj számot kap a gyerek, akkor a megváltozott személyi adatokról 15 napos határidővel értesíteni kell a folyósító szervet.

  Kedvelés

 15. Mandi25 2017. március 15. / 23:37

  Nagyon jó kis összefoglaló! 🙂
  Arra azért érdemes felkészülni, hogy habár mindent lehet igényelni mint a vérszerinti gyereknél, de minden lassabb. Vicces volt, hogy mi egy összegben kaptuk meg pl. a CSED-et. 🙂 Ráadásul háromszor kellett bevinni ehhez a határozatunkat az Oep-hez.

  Kedvelés

 16. Örökbe 2017. április 11. / 14:10

  Izgalmas fejlemények a Magyar Nemzetben:

  Az Emmi javaslata emellett többek közt bevezetné az örökbefogadói díjat is. Erre az a személy lehetne jogosult a jövő évtől, aki örökbe fogad egy gyermeket. Ugyanakkor például feltétele az örökbefogadási díjnak, hogy az örökbefogadó a gyermek nevelésbe vételének napját megelőző két éven belül rendelkezzen 365 napon át tartó biztosítással. Az örökbefogadói díj a neveléstől számított 168. napig – vagyis közel fél évig – járhatna, összege megegyezne a csecsemőgondozási díjjal, csakhogy ez nemcsak újszülött baba esetén járna, hanem a gyermek életkorától függetlenül, közvetlenül az örökbefogadás után.

  Az anyasági támogatás feltételei is módosulnának az örökbefogadó szülők számára. A jelenlegi szabályozás szerint az örökbefogadó szülő akkor jogosult anyasági támogatásra, ha a szülést követő hat hónapon belül az örökbefogadást jogerősen engedélyezték. A módosítás viszont ezt a határidőt már nem említi. Ehelyett az örökbe fogadó szülő akkor kapná meg az illetményt, ha az örökbefogadást véglegessé vált határozatban engedélyezték, és a gyermeket a végleges engedélyezés időpontját megelőzően legfeljebb egy éve nevelte folyamatosan saját háztartásában. Ugyanakkor a támogatás iránti kérelmet az örökbefogadás végleges engedélyezését követő hat hónapon belül kell benyújtani.

  A fenti változások mellett a munka törvénykönyve is módosulhat. Eszerint az örökbe fogadó szülőknek is járhat fizetés nélküli szabadság a kisgyermek gondozása céljából egészen addig, amíg tankötelezetté nem válik. Az e célból kivett fizetés nélküli szabadság munkában töltött időnek fog számítani.

  https://mno.hu/belfold/extrajuttatast-kapnanak-a-gyermeket-befogado-szulok-2394254

  Kedvelés

  • háztartásbeli andrea 2017. április 11. / 21:33

   Ez nagy királyság, de sajnos nekünk már nem adja vissza azt az időszakot, amit a gyerekem a bölcsődében töltött ahelyett, hogy full time megszokhatta volna az új anyját. Vígaszintézkedésül szívesen elfogadnék most is – utólag – fél év gyedet, egyenesbe tudnám hozni mindazt, amit azóta görgetek az életemben, immár két éve. Persze ettől függetlenül nagyon örülök, és legalább a most létrejövő új családoknak jobb lesz.

   Kedvelés

 17. Mónika 2017. április 11. / 14:56

  Jól hangzik, bárha…! Ugyanakkor a még csiszolni kellene rajta. Nem tudom, hogy a tervezet / javaslat a jogállamiság jegyében társadalmi vitára bocsáttatott-e. Pld az illetékes szerv weblapján történt közzététel és megvitatásra felhívás mellett. (No jó, ez valóban utópisztikus…) Mert akkor hozzá lehetne szólni, pld:

  “Ehelyett az örökbe fogadó szülő akkor kapná meg az illetményt, ha az örökbefogadást véglegessé vált határozatban engedélyezték, és a gyermeket a végleges engedélyezés időpontját megelőzően LEGFELJEBB egy éve nevelte folyamatosan saját háztartásában.”
  Ez a rész nyugodtan kijöhetne belőle:
  “..és a gyermeket a végleges engedélyezés időpontját megelőzően LEGFELJEBB egy éve nevelte folyamatosan saját háztartásában.”

  Itt az oldalon ahogy nézem többségünkben azok vagyunk ,akik nem családon belül fogadnak örökbe. A családon belül örökbe fogadóknál nagyon könnyű kicsúszni az 1 évből a saját háztartásba kerülés és a jogerős örökbe fogadás között. Egyrészt – valahol tán érthetően – a hivataloknak nem sos. A gyereknek fedél van a feje felett stb.
  Ha a szülő, aki eddig nevelte a gyermeket elhalálozik és a másik szülő nem fellelhető (kb 10 éve), akkor bizony igen sokáig fog “lebegni” a gyerek a rokonnál. Mert hiába minden papíros, hogy a tartásra kötelezést elrendelő bíróság sem találja a másik szülőt több, mint 10 éve – és bizony nem is fizet, hátha csak meglesz az illető valahogy. És hátha felbuzog benne a szülői érzület: mindenesetre az Ő jogai nem sérülhetnek, ez az elsődleges. (A példa élő sajnos.)

  Kedvelés

  • Örökbe 2017. április 11. / 21:38

   Nos, pénteken felkerült a kormány honlapjára, és egészen hétfőig, azaz egy teljes hétvégén át társadalmi vitára bocsáttatott.

   Kedvelés

 18. Judit 2017. április 30. / 23:13

  Sziasztok, egy kérdés gyed-del kapcsolatban: nemrég fogadtuk örökbe kisfiunkat, a kihelyezés időpontja tavaly december közepére esett. December utolsó két hetében rendes, fizetett szabadságon voltam a munkahelyemen, csak január elsejétől kértem fiz. nélküli szabit. Jár a gyed tavaly decemberre? Szerintem ez a helyzet hasonló a gyed extrához (munka és gyed egyszerre), de a munkahelyem szerint nem jár, csak január elsejétől. Van valaki hasonló helyzetben vagy érti valaki pontosan a jogszabályt? 🙂

  Kedvelés

 19. angéla 2017. május 1. / 09:15

  Szia, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően „A gyermek születését követő 169. napot megelőzően nem jár gyermekgondozási díj a jogosult részére arra az időszakra, amikor bármilyen jogviszonyban – ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységet – keresőtevékenységet folytat.”
  Azt nem írod, hogy mennyi idős volt a gyermek, amikortól kérelmezted tavaly a gyedet, ha még nem töltötte be a félévet (169. nap), akkor fennáll a keresőtevékenységi korlát, azért nem állapították meg a gyedet arra az időszakra, amíg nem igényelted a fizetés nélküli szabadságot.
  Ha viszont addigra már elmúlt féléves, akkor a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény rendelkezései szerint igényelhetted arra az időszakra is a gyedet, amikor rendes szabadságon voltál (ha egyébként az egyéb jogosultsági feltételek rendben vannak). A keresőtevékenység a gyermek féléves koráig történő korlátozása csak 2016. január 1-től élő szabály, előtte szigorúbb korlátozások voltak érvényben, lehet, hogy a munkahelyi kifizetőhely még nem adaptálta az új szabályokat. A munkahelyed mivel indokolta, hogy nem jár?

  Kedvelés

 20. Gizi 2017. november 16. / 13:18

  Tud valaki róla, hogy nagyobbacska (3 év fölötti) gyereket örökbe fogadóknak GYED-hez hasonló juttatás járhat. Értsd: nem csak a 28ezer forint, hanem afölötti összeg)?

  Kedvelés

 21. angéla 2017. november 17. / 20:03

  április 7-én tette közzé az EMMI „A gyermeket nevelő családokat segítő intézkedésekkel kapcsolatos törvénymódosításokról szóló kormány-előterjesztés tervezetet” , itt

  http://www.kormany.hu/hu/dok?page=7&source=2&type=302#!DocumentBrowse

  innen letölthető pdf-ben.

  Az előterjesztés „10. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) módosítása” fejezete keretében javasolták az előterjesztésben az un. „örökbefogadói díj” bevezetését, az alábbiak szerint:
  „42/H. § (1) Örökbefogadói díjra jogosult az a biztosított, aki a gyermeket örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, feltéve, hogy a gyermek nevelésbe vételének napját megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a gyermeket a gondozásba vétel időpontját megelőzően nem neveli legalább egy éve folyamatosan saját háztartásában.
  (2) Az örökbefogadói díj a gyermek nevelésbe vételének napjától számított 168. napig jár.
  (3) Az örökbefogadói díjra való jogosultság iránti kérelem elbírálása esetén a 40. § (2) bekezdését, a 41. §-t, valamint a 42. § (1)–(4) és (5)–(8) bekezdését alkalmazni kell.”

  A tervezet szerint tehát (függetlenül a gyermek életkorától) valamennyi örökbefogadó, aki a jogosultsági feltételekkel rendelkezik, 2018. január 1-től jogosult lenne 168 napi időtartamra a csecsemőgondozási díjjal analóg ellátásra, amit örökbefogadói díjként kereszteltek el.
  Ezt a kormány előterjesztés-tervezetet aztán több helyen is ismertették(MNO, adózóna, stb), Zsuzsa is felhívta rá a figyelmet a blogon, hiszen ez egy nagyon jó hír volt mindazoknak, akik nem újszülöttet fogadnak örökbe, de legfőképpen a három évesnél idősebb gyermeket örökbefogadóknak, akik mindössze a 28.500 forintos gyesre jogosultak féléves időtartamra.
  A gond az, hogy az április 7-én közzétett kormány előterjesztés tervezetben szereplő ellátásokról sajnos a mai napig nem került a parlament elé jogszabály-tervezet.

  Van ugyanakkor a parlament honlapján a folyamatban lévő törvényjavaslatok között „Az egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb törvények módosításáról” címen T/18312 számmal 2017. november 7-én benyújtva
  http://www.parlament.hu/folyamatban-levo-torvenyjavaslatok?p_auth=HAUoer3t&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D40%26p_izon%3D18312

  egy törvényjavaslat, amely szintén 2018. január 1-vel módosítaná az Ebtv-t, de ebben nem szerepel a fenti örökbefogadói díjra vonatkozó jogszabály módosítás.

  Kedvelés

 22. Erika 2018. január 28. / 14:08

  Sziasztok! Fenneb azt írja, hogy

  “Gyermekgondozási díj (GYED)
  Mikor? A gondozásba vétel napjától (illetve, ha már megelőzően TGYÁS-t igényeltek, akkor annak lejártától) legfeljebb a gyermek 2. életévének betöltéséig (ikergyermekek esetében további egy évig) jár.

  Kinek? Az örökbefogadó anya vagy az örökbefogadó apa is igénybe veheti. A jogosultsághoz szükséges előzetes (két éven belüli) biztosítási idő 365 nap.”

  Ha egy másfél éves gyereket akarunk örökbe fogadni, és a munkaviszonyom tavaly májusban megszűnt, akkor nem jár gyed? (A férjem külföldön van alkalmazva, úgyhogy gondolom neki alapból nem jár Magyarországon) Vagy mit kell érteni a 365 napos biztosítási időn?

  Köszi!

  Kedvelés

 23. Anonim 2019. február 8. / 10:38

  Mi a TAJ számmal szívtunk. Mire meglett a kihelyezőnk (4 napos volt a hyermekünk) addigra “A szerv” buzgón postázta v.anya állandó címére, ahol visszafordult a megyei hatósághoz. Őket semmilyen telefonos vagy elektronikus úton nem lehetett elérni! Ennyire pici babával nem akartuk átszelni az országot. Így csak az új anyakönyv után jutottunk hozzá. Ugyanakkor mindent meg tudtam igényelni visszamenőlegesen.
  Sok ügyintézőnek nekem kellett elmagyarázni, hogy a kihelyezéstől járnak a fenti dolgok (sokszor ezt a cikket mutattam, olvastam fel)

  Kedvelés

 24. VB 2019. április 17. / 15:25

  Sziasztok!
  Nekünk most májusban lesz majd a tanfolyam, lehet nem pont ehhez a topic-hoz kéne írnom, de van valami tanácsotok azzal kapcsolatban, hogy a munkáltatónak mikor kell megmondani? Ebben az esetben ugyanis nincs 9 hónapom se nekem, sem neki felkészülni az utódlásomra. Határozat után várhatok éveket, de akár csak heteket is, és ha gyerekem lesz, az azonnal lesz, nem akarok és nem is fogok bejárkálni betanítani senkit, sokkal fontosabb dolgom lesz ennél. 🙂 Úgy voltam eddig vele, hogy ez magánügy és nem mondom senkinek, de a határozat után úgy gondolom a főnökömnek meg kell ezt mondanom. Nem akarok kitolni vele sem. Egy szó, mint száz: Mi a korrekt eljárás az örökbefogadásnál? Mikor kell közölni a munkáltatóval, hogy mostantól számítson rá, hogy akár holnaptól lehet, hogy nem jövök, hogy ketyeg az óra?

  Kedvelés

  • BK 2019. április 17. / 16:48

   Kedves VB!
   Hogy mi helyes,mit illik mit nem, nem tudom.
   Nekem olyan szerencsèm volt a főnökömmel, hogy valamelyik papìron jelentkezèsnèl őt kèrtem tanunak. De hangsúlyozom, hogy ehhez olyan viszony is kellett. Sajnos sok negatìvat is làttam, hallottam. Ha nem ilyen lett volna a viszony akkor (ahogy anno a főnökömnek is mondtam) lehet 2 hèt, lehet èvek ahogy irtad.
   Mielöbbi babàzàst kìvànok.

   Kedvelés

 25. VB 2019. április 17. / 22:31

  Tudtam, hogy lesz valahol egy idevágó téma, csak nem találtam meg, köszönöm szépen Zsuzsának is, és BK-nak is a jókívánságokat. Még gondolkodom rajta, hogy hogy lenne a legkevésbé rossz. A határozatig mindenképpen várok. Talán utána többet fogok tudni a reális lehetséges várakozási időről, jobban be lehet majd lőni. Tág értelemben vett munkatársaim között meglepően sok örökbefogadó van, 6-7 biztosan, talán valakit közülük is megkérdezek, hogy ők hogyan jártak el.

  Kedvelés

 26. Mónika 2019. április 25. / 10:58

  Részben idevágó, leginkább önfoglalkoztatók figyelmébe- Adókedvezmény akár visszamenőlegesen:
  Meg különben is örüljön a munkáltató hogy elmész mert amikor visszajössz, dől neki a lé 🙂

  Nálam 2017.év végén töltötte be kisfiam a 3. évét, ekkor mentem vissza a munkahelyemre dolgozni.
  2018.01.01-től jár a munkáltatónak többek közt a gyesről visszatérő után munkálTATÓI adókedvezmény (szochó+szakképzési egy része). 2018.ban ez max 19.500/hó, 2019 ennél akár több, max 29.500/hó (kb).
  Összesen a visszatérés után, de legkorábban 18.01.01-től jár, 2 évig a kedvezmény 100%-ban vehető igénybe (ha van annyi bruttó bér hogy kimerítsük) a 3. évben 50%.
  És teljesen mindegy, hogy a régi munkahelyedre mentél vissza, vagy egy új munkáltatóhoz. Vagy a régi vállalkozásodat folytattad.
  Ez egyrészt jó a cégednek – miért fizessen olyasmit, amit nem kell.
  Másrészt ha vállalkozó vagy (és nem katás vagy evás) és van fizetendő szochód (vagy most már más a neve nem tudom) akkor ezt nem kell befizesd, zsebben marad.
  És ami még jó: visszamenőleg is igényelhető, azaz ha ezt most tudtad meg, visszamenőleg is lehet igényelni.
  Technikailag önreviziózni kell a járulék bevallásokat és amint a nav ezt feldolgozza, a szochó adónemen keletkező többlet átvezethető más adónemben fizetendő adóra. Ehhez a 2019-es évre vonatkozó önrevízióhoz és a további hónapokban a “nemfizetéshez” a nav megkeresi a MÁKot Családtámogatási Akármilyennevű Részlegét, az igazolással nincs teendő.
  2018 tekintetében neked kell kérni az igazolást, a fent nevezet MÁK Részlegtől.
  Hát ez a 2018-at hogyan intézzük dolog mire kiderült…. jártuk a kanosszát a könyvelőmmel rendesen. Senki nem tudott semmit a navnál.
  Végül bekönyököltem a helyi kormányablakba és beadtam a papírt az igazolás kérése, majd hívott nem kijelzett hívószámmal A RÉSZLEG és tisztáztuk hogy mire kell. Erre kiállíttatott velem egy új, szebb szövegezésű kérelmet a hölgy, mailbe küldtem. Erre jött egy igazolás az ügyfélkapumra.
  Most várjuk mit lép az önrevízióra a NAV, kezemben szorongatva a 2018-as igazolást.
  De hát miután 2018.01.01-2019.03. hóig ez nem kevés pénz, nem bánom, hogy térdig kopott a mindenem…
  Ha bármi gubanc felmerülne még, tájékoztatlak titeket.

  Kedvelés

Szólj hozzá!

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.